Реекспорт

3Уникалният статут на Свободната Зона предлага атрактивни данъчни и митнически облекчения. На нейната обособена територия е в сила Българското законодателство, но всички влизащи от трети страни стоки са освободени от митнически такси и ДДС. 

Напълно изградена е комплексна инфраструктура, включваща открити и закрити складови площи, административни сгради, ж.п.станция, митнически пункт, бензиностанция, терминал за течни горива, паркинги и др. Цялата територия е денонощно охранявана.

Търговци и превозвачи, спедитори и митнически брокери, износители и вносители, производители и инвеститори – за всички Свободна Зона може да бъде важна част от Вашата бизнес стратегия.

Износ
С приемането на България в ЕС статутът на Свободните Зони бе променен, при което стоките от Европейски произход бяха лишени от възможността да се възползват от безмитния статут на Свободна зона. Независимо от това се предлага алтернативен способ за неутрализация на износа и оптимизиране на износните документи. Новост в спектъра на предлаганите услуги са задействането на Карнет ТИР и приключването на ЕХ1, при което местните износители бързо и гарантирано получават документално доказателство за осъществения експорт.

Рe-eкспорт
Приемането на стока от една фирма и препращането й по удобен начин към друга е неоценим метод в помощ на международната търговия и транспорт – спомага за запазване на търговската тайна, позволява корекции в параметрите на доставка, преодолява ограниченията за търговия и транспорт между конкретни страни. На територията на Свободна Зона Русе е възможно осъществяването на смяна на собственост върху стоки, като за това не се дължи ДДС.

При ре-експортиране предлагаме:

  • Пълно митническо оформяне на пристигащата от трети страни стока – закриване на митнически режим, приключване на транспортни документи, издаване на складова разписка за получаване на стоката и др.;
  • Издаване на пълен комплект изходящи документи – CMR, Invoice, Packing list, Carnet TIR и др., като напълно се съобразяваме със всички условия и изисквания на крайния получател;
  • Корекция на параметрите на доставка, в съответствие с акредитиви и търговски договори – оптимизиране на митническа стойност, условия на доставка, тарифни кодове и др.;
  • Преиздаване на EUR1 сертификат, хигиенически и др.сертификати;
  • Преиздаване на необходимите сертификати, съпътстващи превоза на свежи плодове и зеленчуци;
  • Всички необходими допълнителни услуги – претоварване, преопаковане, пресортиране и др.

10Складиране
Чужди и български стоки могат да се приемат за съхранение в закрити и открити складови площи, за неограничен период от време. Води се надлежна складова отчетност. Има всички необходими условия за препакетиране, сортиране, етикиране и др.дейности.

Внос и дистрибуция
Чужди стоки могат да се “внасят” в Свободна Зона, като юридически се счита че са извън територията на страната. Така се закриват митнически режими по експорт, ре-експорт, активно усъвършенстване и др., с което се освобождават блокирани за митнически обезпечения средства. Безмитното складиране без ограничения позволява оперативна дистрибуция на стоките към складовете на крайния потребител – когато е необходимо и точно колкото е необходимо, като по този начин се избягва затварянето на излишни средства за мита и ДДС.

11Претоварване
Складът разполага с достатъчен брой електро и мото-повдигачи с различна товароподемност, и всякакво друго техническо оборудване, напълно пригодно за обработка на всякакви товари във всякакви опаковки. Железопътната станция разполага с мостови кран с товароподемност 32 тона, който дава възможност за обработка на контейнери и др.тежки товари.

Oфшорна търговия и логистика
Използването на Свободна Зона Русе като дистрибуционен център внася безспорна гъвкавост в логистичната мрежа, отваря нови възможности за търговско договаряне, спомага за снижаване на транспортните разходи, с което скъсява дистанцията до крайния клиент. Търговските сделки на територията на Зоната не се облагат с ДДС.

Производство, което не подлежи на данъчно облагане
Фирми-производители биха могли да намерят отлични условия за организиране на производствени линии на територията на Свободна Зона Русе, ползвайки всички произтичащи от статута й данъчни облекчения.